Stadsnätsföreningen

Tillsammans rustar vi den digitala infrastrukturen

Ett tillgängligt och robust fibernät är en förutsättning för att samhället ska fungera. Funktionen ställs på sin spets i kristider och det är branschens gemensamma ansvar att hålla de digitala samhällsbärande näten i gång. Det säkerhetspolitiska läget har lagt fokus på Sveriges beredskap. Därför har Svenska Stadsnätsföreningen fått i uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS, att etablera, stödja och utveckla en ökad beredskapsförmåga hos stadsnäten. Beredskapen ska öka branschens gemensamma förmåga att upprätthålla och tillhandahålla samhällsbärande telekommunikation vid kris, höjd beredskap och krig.

Uppdraget

Stadsnätsföreningens uppdrag innebär i korthet att PTS kommer att tilldela Stadsnätsföreningen medel som sedan ska fördelas ut till stadsnäten. Stadsnäten får i sin tur nyttja medlen för att bekosta inköp av beredskapsmateriel från utvalda ramavtalsleverantörer. Utöver tillgång till materiel kommer stadsnäten att erbjudas utbildning och även bli en del i stadsnätens samverkansgrupp, SISG.

Uppdraget berör alla stadsnät och löper under minst 10 år. En förvaltningsorganisation byggs upp under 2023 och de första beställningarna av beredskapsmateriel till stadsnät har redan levererats.

Ökad beredskap handlar om mer än bara tillgång till materiel

Erfarenheter från tidigare års beredskapsarbeten visar på behovet av att öka hela organisationens förmåga att hantera oväntade situationer, och inte enbart fokusera på att det finns framtagna krisplaner och tillgång till reservdelslager.

Svagheten i de mobiliseringsförråd som använts historiskt var att de verksamheter som skulle nyttja beredskapsmaterielen vid händelse av kris inte alltid hade kunskap eller erfarenhet av att använda utrustningen eller att materielen var omodern.

För att bygga en ny och modern beredskapsorganisation syftar Stadsnätsföreningens uppdrag, Motståndskraft och uthållighet, i stället till att främja hela stadsnätsorganisationernas förmåga att hantera kris och ytterst krig.

Stadsnätsföreningen tar stöd av Vinnergi i arbetet med att informera om uppdraget 

Under våren, med start från och med februari, kommer konsulter från konsultföretaget Vinnergi att bistå Stadsnätsföreningen i arbetet med att informera stadsnäten om föreningens nya uppdrag med att höja stadsnätens beredskapsförmåga.

Vinnergi kommer att uppvakta stora delar av stadsnäten i Sverige och ta en första enskild dialog om vad uppdraget innebär för stadsnäten och beskriva den fortsatta processen med att tilldela stadsnäten beredskapsmateriel.

Arbetet med att göra bedömningssamtal där de enskilda stadsnätens behov av materiel sker dock i en efterföljande dialog med Stadsnätsföreningen.

 

Avgörande förmågor för att öka stadsnätens beredskap

Så ska stadsnäten beredskapsförmåga stärkas

Så ska stadsnätens beredskap höjas

Beredskapsutbildningar

Stadsnätsföreningen erbjuder utbildningar inom uppdraget Motståndskraft och uthållighet

SISG

Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp

Regionala beredskapssamordnare