Stadsnätsföreningen

Branschvalidering

Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har tillsammans med referensföretag, fackförbund, branschorganisationer och myndigheter utvecklat en modell för branschvalidering för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Stadsnätsföreningen är delaktiga i arbetet och jobbar aktivt med branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät inom olika områden.

Vad är branschvalidering?

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och bedömning som syftar till att bevisa en persons yrkesmässiga kunskaper. Branschvalidering kan användas av olika aktörer inom olika typer av branscher för att synliggöra individers kunskaper och därmed kunna möta olika branschers behov av specifika kompetenser.  

På grund av den kompetensbrist som förekommer inom vissa yrkeskategorier finns behov av att validera de kvalifikationer som individer får genom sina yrkesroller. Genom branschvalidering blir det möjligt att kvalitetssäkra individers kompetens inom ett specifikt område och på så sätt jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv.

Klicka här för att läsa mer om branschvalidering.

Vad är en branschvalideringsmodell?

En branschvalideringsmodell innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör systematisk validering av individers kompetens. Modellen utgår från kompetensstandarder för respektive yrkesroll och är nationellt förankrad av branschen och hos arbetsmarknadens parter.

Myndigheten för yrkeshögskolan har på regeringens uppdrag tagit fram en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samarbete med branscher som har erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller. Standarden är ett stöd vid branschernas utveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller och kan även anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.

Branschvalidering för fiber och stadsnät

Branschvalidering för fiber och stadsnät är en nationellt förankrad modell av branschen och hos arbetsmarknadens parter. Valideringsmodellen utgår från kompetensstandarder utifrån profiler för respektive yrkesroll eller yrkesområde. Modellen innehåller kvalitetssäkrade praktiska verktyg som möjliggör validering av individers kompetens inom områdena fiber och stadsnät.

Inom branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät har ett flertal yrkesprofiler tagits fram. En yrkesprofil är en kvalitetssäkrad beskrivning av vad en individ ska kunna utföra och ta ansvar för inom ramen för en specifik yrkesroll eller ett kompetensområde.

Följande yrkesprofiler finns inom branschvalidering för fiber och stadsnät:

  • Fiberinstallatör
  • Fibertekniker
  • Nätverkstekniker – aktivt nät
  • Projektledare – fiberoptiska nät
  • Projektör – fiberoptiska nät
  • Beredskapstekniker – optofiber

Klicka här för att läsa mer om branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät.

Hur arbetar Stadsnätsföreningen med branschvalidering?

Stadsnätsföreningen medverkar i drift och förvaltning av branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät genom representanter i Sobonas styrgrupp, nationella råd och utvecklingsråd för branschvalidering. Föreningen, tillsammans med flera stadsnät, har också varit med i framtagandet av samtliga yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät genom att vara delaktiga i kravställningen av kompetenskrav inom respektive yrkesprofil.

Förutom att medverka i arbetet med att förvalta branschvalideringsmodellen för fiber och stadsnät och ta fram yrkesprofiler arbetar Stadsnätsföreningen även aktivt med detta i det dagliga arbetet. Bland annat nyttjar föreningen branschvalidering inom ramen för uppdraget Motståndskraft och uthållighet där föreningens erbjuder beredskapsutbildningar och utfärdar kompetensvis för beredskapsfunktioner i syfte att upprätthålla god reparationsberedskap och reservelsfunktion vid kris och ytterst krig.

Flera av Stadsnätsföreningens medlemmar nyttjar också branschvalidering för att validera den kompetens som medarbetare har tillgodogjort sig på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om personal som arbetat länge men som saknar formell utbildning eller nyanlända som besitter kompetens från sitt hemland men som behöver anpassas efter svenska förhållanden.

Kontakt

LINDA KINDBERG
Nationell beredskapssamordnare
E-post: linda.kindberg(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)73 033 26 20

 

Mikromerit erhålls efter genomförande av Allmän krisberedskap för telekom