Stadsnätsföreningen

Medlemsskapet för stadsnätsmedlemmar

Stadsnätsföreningen företräder och hjälper föreningens medlemmar på olika sätt utifrån tre verksamhetsområden: Kunskapslyftet, Nätverk i världsklass och Tillsammans. Vill du ta del av Stadsnätsföreningens erbjudande till sina stadsnätsmedlemmar? Klicka här.

Kunskapslyftet

Påverkansarbete

Inom området Kunskapslyftet arbetar Stadsnätsföreningen för att sprida kunskap och öka förståelsen för stadsnätens roll hos beslutsfattare och andra intressenter i syfte att främja sina medlemmars intressen. Det kan handla om att genomföra opinionsbildande aktiviteter, ha dialog med politiken och myndigheter samt bistå stadsnäten med stöd i deras ägardialog.

Remisser

Stadsnäten påverkas ständigt av en mängd lagar och regleringar. Därför arbetar Stadsnätsföreningen aktivt med remisser från exempelvis EU-kommissionen, Regeringskansliet och olika myndigheter. Det innebär att Stadsnätsföreningen på olika sätt strävar efter att stadsnäten ska ges så goda förutsättningar som möjligt att bidra med sin infrastruktur till samhällets digitalisering.

Rapporter och informationsutskick

I syftet att sprida kunskap tar föreningen fram olika rapporter och analyser för att belysa ett visst ämne, till exempel områden så som säkerhet eller hållbarhet. Rapporterna tas fram av medarbetare på Stadsnätsföreningen eller med hjälp av konsulter och experter inom ämnet som sedan publiceras på vår hemsida eller på andra medier.

Det här erbjuder Stadsnätsföreningen sina medlemmar genom verksamhetsområdet Kunskapslyftet:

Nod_2.png

 • Tidningen Stadsnätet fyra gånger om året med det senaste från branschen samt nyhetsbrev och ytterligare digitala informationsutskick.
 • Underlag till remissvar i regionala och lokala frågor.

 • Stöd i ägardialog genom branschinformation och skräddarsydda omvärldsanalyser.

 


Nät i världsklass


Branschstöd

Inom verksamhetsområdet Nät i världsklass hjälper Stadsnätsföreningen medlemmarna med utvecklingen av den digitala infrastrukturen i Sverige där säkerhet och trygghet står i fokus. Det innebär att föreningen ger sina medlemmar verktyg att förenkla, effektivisera och förbättra sin vardag genom att till exempel ta fram gemensamma branschavtal, bland annat tjänsteleverantörsavtal, avtalspaket gällande vår handelsplattform CESAR2 men också låter sina medlemmar får ta del av redan framtagna ramavtal med leverantörer. Dessutom erbjuds anvisningar, utveckling och skötsel av stödsystem samt koncept och mallar som underlättar för medlemmarna i deras tekniska och kommersiella utveckling.

Motståndskraft och uthållighet

På uppdrag av Post- och telestyrelsen driver Stadsnätsföreningen beredskapshöjande åtgärder som syftar till att etablera, stödja och utveckla en ökad beredskapsförmåga hos stadsnäten, vilket innebär att stärka de nät som redan finns i dag. Inom ramen för uppdraget blir stadsnäten tilldelade beredskapsmateriel, tillgång till relevant utbildning inom området och möjlighet till att samverka med andra stadsnät. På så sätt ges föreningens medlemmar möjligheten att stärka sitt eget beredskapsarbete.


Stöd inom säkerhetsområdet

Stadsnätsföreningen erbjuder sina medlemmar ett brett stöd inom säkerhetsområdet, exempelvis inom IT-säkerhet och säkerhetsskydd. Föreningen tolkar och anpassar ständigt sitt medlemsstöd inom området för att säkerställa att dess medlemmar har de rätta förutsättningarna att utveckla sig inom säkerhetsområdet. Det kan handla om verktyg som syftar till att förenkla stadsnätens eget säkerhetsarbete eller möjlighet att ta del av branschanpassat ledningssystem. Utöver detta så erbjuder föreningen stöd kring informationssäkerhet och klassning av dokumentation för att underlätta omställningen till nya lagar och regler.

Det här erbjuder Stadsnätsföreningen sina medlemmar genom verksamhetsområdet Nät i världsklass:

Nod_2.png

 • Rådgivning, verktyg, utbildningar och avtal kopplat till teknik, säkerhet och robusthet.

 • Tillgång till ramavtal och erbjudanden från certifierade leverantörer.

 • Möjlighet till deltagande i beredskapssamverkan genom uppdraget Motståndskraft och uthållighet.

 • Tillgång till handelsplatsen CESAR2 som underlättar affärer mellan stadsnät och operatörer.

 

Tillsammans

Tillsammans är verksamhetsområdet där Stadsnätsföreningen arbetar för att skapa tillfällen och nätverk där våra medlemmar får mötas och byta erfarenheter samt ta del av relevant information.


Konferenser

Föreningen anordnar årligen en årskonferens där stadsnäten ges möjlighet att nätverka och leverantörer får ställa ut. Årskonferensen har ett gediget program där medlemmarna får ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner med en mängd olika underpass inom olika fokusområdet.  På hösten anordnas tre regionala Höstforum med lokalt fokus. Det ger deltagarna möjlighet att träffa stadsnät i sitt närområde. Föreningens Höstforum har också ett utökat fokus på nätverkande programinslag.


Utbildningar

Stadsnätsföreningen erbjuder sina medlemmar utbildningar och informationstillfällen inom samtliga verksamhetsområden, exempelvis ägardialog, säkerhet och juridik. Stadsnätsföreningen erbjuder också sina medlemmar uppdragsutbildningar med specifika syften. Föreningen erbjuder också nätverksträffar som syftar till att öka samverkan inom vissa kompetensområden. Nätverksträffarna syftar till att utbyta erfarenheter och främja samverkan mellan stadsnät.

Regional samverkan

Stadsnätsföreningen verkar för att vara en stödfunktion till befintliga och nya samarbetsstrukturer för stadsnät. Det innebär att föreningen samarbetar med stadsnät och kluster över hela landet där till exempel lokala nätverksträffar i syfte att utbyta erfarenheter och inspireras till samverkan anordnas.

Nod_2.png

 • Skräddarsydda uppdragsutbildningar som arrangeras med enskilda stadsnät eller kluster.

 • Tillfällen för stadsnäten att samverka med varandra genom olika typer av forum och workshops där erfarenheter kan utbytas.

 • Stöd till stadsnäten att etablera och bedriva forum för regional samverkan.

 

Övrig medlemsnytta och service 

Juridik

Stadsnätsföreningen erbjuder ett juridiskt tjänstekoncept där stadsnäten ska få ett ändamålsenligt kompetensstöd så att det blir lätt att göra rätt. Det kan handla om information, rådgivning, utbildningar eller vägledningar och mallar som är anpassade utefter de behov som föreningens stadsnätsmedlemmar har.

Det här erbjuder Stadsnätsföreningen sina medlemmar:

Nod_2.png

 

 • Juridiskt kompetensstöd i form av rådgivning och processledning

 • Juridiska vägledningar och mallar samt frågor och svar med fokus på juridik.
Ytterligare medlemsservice

 • Möjligheten att nyttja och låna Stadsnätsföreningens lokaler.

 • På Stadsnätsföreningens webbplats erbjuds ”Mina sidor” där medlemmar får tillgång till medlemsunikt material.