Stadsnätsföreningen

Öppenhetsdeklaration

I Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration beskrivs föreningens syn på öppenhet kopplat till begreppet”öppet nät”. Föreningens öppenhetsdeklaration har arbetats fram av en referensgrupp bestående av representanter från Stadsnätsföreningens styrelse och representanter från stadsnät.

Öppenhetsdeklarationen är antagen av Stadsnätsföreningens styrelse den 5 september 2022.

Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration

De svenska stadsnäten har sedan starten verkat för att främja samhällets tillgång till öppna nät. När marknadens nätägare öppnar upp sin infrastruktur skapas en marknad som främjar såväl konkurrensen på marknaden som samhällets digitalisering.
Genom att marknadens aktörer öppnar upp sina nät skapas förutsättningar för ett mer robust digitalt samhälle.

Stadsnätsföreningens definition av öppet nät

Med öppna nät skapas förutsättningar för att bygga ett hållbart och demokratiskt samhälle med stöd av digital infrastruktur och för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Ett öppet nät är tillgängligt på alla nivåer för marknadens aktörer på likvärdiga villkor.
Ett öppet nät tillhandahåller en robust fiberbaserad infrastruktur, som är öppen för alla på såväl passiv som aktiv nivå, på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor i avsikt att långsiktigt och uthålligt tillgodose samhällets digitala behov.

Öppna nät syftar till att skapa konkurrens, valfrihet och trygghet för nätets kunder i sitt val och användande av leverantörer och tjänster som levereras över en digital infrastruktur.

Transparens och likabehandling

En aktör med ett öppet nät tillämpar ett icke diskriminerande förhållningssätt som innebär att alla som önskar hyra in sig i infrastrukturen ska kunna göra det. Olika aktörer erbjuds ett likvärdigt pris och villkor för motsvarande tjänst och volym. Det gör det enklare och mer förutsägbart för de aktörer som vill göra affärer med nätägaren.

Ett öppet nät bör erbjuda ett urval av vanligt förekommande infrastrukturtjänster för att möta olika marknadsaktörer.

Ett öppet nät försöker använda sig av branschgemensamma avtal och system samt standardiserade processer för att underlätta samverkan med övriga aktörer på marknaden.
Utöver infrastrukturen så behöver även internet präglas av öppenhet, transparens och likabehandling. När internetleverantörer prioriterar viss form av trafik påverkas inte enbart nätneutraliteten i nätet utan också trovärdigheten för hela den digitala infrastrukturen, marknaden och dess olika aktörer. Genom att värna nätneutralitet skapas en tillit och tillgänglighet till det digitala samhället och de olika aktörer som verkar i de öppna näten.

Öppna nät i det digitala samhället

I det digitala samhället ser vi hur nya nätinfrastrukturer byggs upp. Vikten av öppenhet, transparens och likabehandling är dock lika stor oavsett teknisk lösning. Detta för att säkerställa att alla aktörer, oavsett storlek, har möjlighet att få tillgång till marknaden. På så sätt främjas utvecklingen av nya tjänster och produkter vilket i förlängningen främjar samhällets digitalisering.