Stadsnätsföreningen

Varför är stadsnäten viktiga aktörer i Sveriges beredskapsarbete?


Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utgör krisberedskap på kommunal nivå grunden för samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara av kriser. Stadsnätens lokala närvaro är därför avgörande för att snabbt kunna avhjälpa fel och hantera kriser på det lokala planet.

I stadsnätens verksamheter finns både de fysiska fibernäten samt unik kompetens i att upprätthålla den digitala infrastrukturen. Det gör stadsnäten till en viktig aktör i arbetet med att säkerställa att hela den svenska telekomsektorn kan fungera även vid händelse av kris eller ytterst krig.

Inom kommunen äger stadsnäten i många fall den infrastruktur som kopplar upp olika kommunala verksamheter, så som skolor och äldreomsorgen, som är beroende av en fungerade uppkoppling för att fungera. Stadsnäten är därmed en viktig del i kommunernas krishantering, och deras lokalkännedom om områdena de verkar i kommer även till nytta när de normala arbetsprocesserna sätts ur spel.

Genom att rusta den digitala infrastrukturen skapas en tryggare och mer stabil tillvaro på både lokal och nationell nivå. Sveriges lokala stadsnät är därför en viktig del av Sveriges beredskapsarbete för att samhället ska kunna behålla sin fulla funktion även i samband med oväntade och kritiska händelser.

Nedan finns ett urval av artiklar skrivna av Stadsnätsföreningen som berättar om stadsnätens roll och funktion i Sveriges beredskapsarbete.  

 

Stadsnätens ökade beredskap gynnar även driften i fredstid

Kommunerna har en betydande roll i att skydda Sveriges digitala infrastruktur

Sveriges stadsnät är i gång med att stärka sin beredskapsförmåga

I Västerås är stadsnätet en viktig aktör i det kommunala beredskapsarbetet

Stadsnäten först ut med viktiga beredskapsåtgärder

Civilområdena ska stärka Sveriges motståndskraft