Stadsnätsföreningen

Lokaliseringsprincipen

I november 2022 fattade riksdagen ett beslut om att undanta kommunala bolag från den så kallade lokaliseringsprincipen. Frågan har drivits av Stadsnätsföreningen under flera år och väntas ge stadsnäten bättre förutsättningar att bidra till det fortsatta arbetet med att förse samhället med en robust och säker digital infrastruktur.

– Det här är ett positivt och efterlängtat besked som vi arbetat hårt för under många år. Beslutet innebär inte enbart att det blir enklare för stadsnät att bygga fiber utanför sin kommungräns utan det är också ett kvitto på att politiken ser stadsnäten som en viktig och självklar aktör på marknaden, säger Mikael Ek, vd på Stadsnätsföreningen.

Lokaliseringsprincipen innebär att en åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den ska anses som en kommunal angelägenhet. Ett undantag från lagen betyder att kommunala bolag, stiftelser och föreningar kan bygga ut ett eget eller delägt bredbandsnät utanför den egna kommunens område, under förutsättning att det görs geografiskt nära det egna bredbandsnätet och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.

Frågan om att undanta de kommunala stadsnäten från lokaliseringsprincipen har uppmärksammats av Stadsnätsföreningen under flera år. Behovet av att sänka trösklarna för samverkan inom bredbandsområdet har också förstärkts ytterligare till följd av det förändrade säkerhetspolitiska läget.

– Vi blir alltmer sårbara för störningar i den digitala infrastrukturen. Alla aktörer inom telekomsektorn måste öka sin förmåga att hantera kriser och för att lyckas med detta så är samverkan över kommungränserna en avgörande framgångsfaktor. Därför finns ett behov av även fortsättningsvis arbeta för att stadsnätens ges än bättre förutsättningar för att kunna samverka, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 mars 2023.

Klicka här för att ta del av riksdagens beslut om undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggna.