Stadsnätsföreningen

Stadsnätens samverkan vid kris


Vid händelse av kris är det avgörande att stadsnäten har förmågan att samverka med andra stadsnät, myndigheter, bransch- och samhällsaktörer. Samverkan är viktig både för att aktörerna ska kunna hjälpas åt och bistå varandra med kunskap, stöd och materiel samt för att kunna ta fram en heltäckande lägesbild.

SISG

Stadsnäten samverkar redan i dag inom ramen för Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SISG. SISG är en stabsfunktion vars övergripande syfte är att vid en allvarlig händelse eller krisläge kunna samordna stadsnät och berörda aktörer för att exempelvis förkorta avbrottstider för elektronisk kommunikation, skapa en gemensam grund för lägesrapportering, prioritera resurser samt bidra med informationsdelgivning.

Gemensam lägesbild

Att upprätta en gemensam lägesbild är avgörande för att kunna prioritera resurser, efterfråga stöd från andra stadsnät, telekomaktörer och myndigheter.

För att ta fram en gemensam lägesbild finns verktyget CRISIS framtaget för stadsnäten. Där kan stadsnät rapportera sitt aktuella driftläge samt efterfråga stöd och även redovisa möjlighet att ge stöd till andra branschaktörer.

Regional uppdelning

SISG är, utöver en stabsfunktion, ett regionalt indelat forum som möjliggör samverkan mellan stadsnät och berörda aktörer. Den regionala indelningen möjliggör också för samverkan med närliggande stadsnät vid händelse av en kris som enbart drabbar en begränsad del av landets kommuner.

Den regionala indelningen utgår från dem sex civilområdena som regeringen har delat in landets regioner i enligt myndighetsreformen för civilt försvar och krisberedskap. På så sätt är SISG anpassat efter den indelning som länsstyrelser, regioner och kommuner kommer att samarbeta inom vid händelse av kris för att underlätta stadsnätens samverkan med dessa aktörer.

Telekomsektorns samverkan vid kris

SISG är en del av Post- och telestyrelsens, PTS, samverkansstruktur där Stadsnätsföreningen utgör länken mellan SISG och Nationella telesamverkansgruppen, NTSG. Inom NTSG ingår såväl myndigheter som nationella telekomoperatörer.

NTSG ansvarar för att inventera och förmedla de resurser som finns tillgängliga inom medlemmarnas organisationer för att bidra till att avhjälpa konsekvenserna av en allvarlig störning.

Vid en allvarlig störning utarbetar NTSG förslag till koordinering och förslag till överenskommelser samt förslag till lösningar för att tillgodose identifierade behov.

Rapporterings- och informationsvägar


Rapporteringsvägar.png

 

Jimmy Persson

Utvecklings- och säkerhetschef

E-post: jimmy.persson@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)73 274 26 15