Stadsnätsföreningen

Dataskydd

Så här hanterar Stadsnätsföreningen dina personuppgifter.

Dataskydd - personuppgiftspolicy

I samband med att du blir angiven som kontaktperson för en medlemsorganisation i Stadsnätsföreningen behandlar föreningen dessa personuppgifter. Nedan beskrivs hur och för vilka ändamål som Stadsnätsföreningen behandlar personuppgifterna samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter hanterar Stadsnätsföreningen?

De personuppgifter som Stadsnätsföreningen behandlar är kontaktpersonsuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och funktion på medlemsorganisationen.

Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara behandlas för ändamål som har så kallad rättslig grund.

Stadsnätsföreningen behandlar personuppgifter utifrån följande rättsliga grunder:

  • behandlingen är nödvändig för att Stadsnätsföreningen ska kunna fullgöra föreningens avtal med dig,
  • behandlingen är nödvändig för att Stadsnätsföreningen ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som föreningen har (det vill säga om föreningen har en legal skyldighet att göra något enligt lag),
  • behandling är nödvändig för ett berättigat intresse och att den registrerades intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning),
  • i specifika fall, efter att den registrerade har lämnat sitt samtycke till just den behandlingen.

Nedan följer för vilka ändamål Stadsnätsföreningen behandlar personuppgifter och med vilken rättslig grund som föreningen har för detta.

Tillhandahållande av Stadsnätsföreningens tjänster

Ändamål

Stadsnätsföreningen behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att föreningen ska kunna identifiera dig som kontaktperson på medlemsföretaget och för att kunna fullfölja föreningens avtal med dig om leverans av föreningens tjänsteutbud, till exempel för att säkerställa drift och support av föreningens tjänster och för att koppla fram ett samtal eller e-post till mottagaren. Stadsnätsföreningen behandlar även dina personuppgifter för föreningens administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer och för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar föreningen i övrigt för att tillvarata föreningens rättigheter och fullgöra föreningens skyldigheter enligt avtalet med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

 

Annan kommunikation om tjänster

Ändamål

Stadsnätsföreningen behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, för att tillhandahålla medlemsorganisationen med serviceinformation, annonstjänster och övrig tjänsteinformation. Stadsnätsföreningens berättigande intresse för denna behandling är att hålla medlemmarna informerade om föreningens tjänster och dess tillgänglighet.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Ändamål

Stadsnätsföreningen behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för alla av föreningens tjänster och produkter för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Stadsnätsföreningen behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etcetera.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (Kontaktuppgifter) och Berättigat intresse

Efterlevnad av lagar

Ändamål

Stadsnätsföreningen behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra föreningen lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla Stadsnätsföreningens skyldighet enligt bokföringslagen

Hur samlas uppgifterna in?

Stadsnätsföreningen samlar in uppgifter i samband med att du blir registrerad som kontaktperson för ett medlemsföretag hos föreningen eller själv lämnar uppgifter till föreningen. Stadsnätsföreningen samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med föreningen, till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som föreningen har skickat ut till dig eller om du prenumererar på föreningens nyhetsbrev.

Hur länge sparas uppgifterna?

Stadsnätsföreningen sparar aldrig personuppgifter längre än vad föreningen behöver. De uppgifter som föreningen samlar in och som genereras när du använder föreningens tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och föreningens skyldigheter enligt lag.

Om Stadsnätsföreningen inte anger något annat nedan sparar föreningen de flesta av dina kontaktuppgifter så länge som du är registrerad som kontaktperson för ett medlemsföretag hos föreningen. När avtalet mellan Stadsnätsföreningen och medlemsföretaget upphört raderas de (eller anonymiseras) omgående eller efter maximalt 12 månader, förutom uppgifter som föreningen enligt lag är skyldiga att spara under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ärendehistorik från supportärenden raderas upp till maximalt 24 månader från kontakten.

De uppgifter Stadsnätsföreningen har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

Under vissa omständigheter kan Stadsnätsföreningen komma att dela med sig av dina kontaktuppgifter till andra, såsom leverantörer och vissa personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för föreningens räkning. 

Stadsnätsföreningen anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsanalysföretag eller annonseringstjänster. Föreningen lämnar endast ut dina kontaktuppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för ändamålet i det enskilda fallet.

Hur skyddas uppgifterna?

Stadsnätsföreningen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som föreningen behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad Stadsnätsföreningen gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade. Nedan listas vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som Stadsnätsföreningen behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis kontaktuppgifter. Observera att Stadsnätsföreningen endast lämnar ut sådana uppgifter som föreningen med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet "Dataskydd - Registerutdrag".

Svenska Stadsnätsföreningen
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Stadsnätsföreningen ansvarar för att de personuppgifter som föreningen behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du att föreningen har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att föreningen rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet Stadsnätsföreningen har med behandlingen av dina personuppgifter.

Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer Stadsnätsföreningen se till att informera de som föreningen har lämnat ut uppgifterna till att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer Stadsnätsföreningen att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Stadsnätsföreningen sparar dina personuppgifter så länge som organisationen du arbetar för är medlem hos föreningen. När medlemskapet upphör raderas de (eller anonymiseras från identifierbara personuppgifter) omgående eller senast inom 24 månader, förutom då Stadsnätsföreningen enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Stadsnätsföreningen tillämpar följande principer för radering:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som föreningen har samlat in och behandlar dem för;
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
  • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse ur integritetshänseende;
  • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter Stadsnätsföreningen gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att Stadsnätsföreningens behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som Stadsnätsföreningen gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får Stadsnätsföreningen endast fortsätta utföra behandlingen om föreningen kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till Stadsnätsföreningen har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till Stadsnätsföreningen och som föreningen behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet föreningen har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om Stadsnätsföreningens behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål

Om du anser att Stadsnätsföreningen behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till föreningen så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna ditt klagomål.

Kontaktuppgifter

Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas.

Svenska Stadsnätsföreningen Servicebolag AB
(org. nr. 556667–6076)
Drottninggatan 94
111 36 Stockholm
Telefon: 08-21 49 30

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB är Johan Levin. Dataskyddsombudet nås via e-postadressen dataskyddsombud(at)ssnf.org

Kontakta Stadsnätsföreningen för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter såsom din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke eller lämna klagomål.  

 

Vad vill du ha hjälp med?

Fyll i formuläret nedan.

DATASKYDD

Jag vill

 

Dina kontaktuppgifter