Stadsnätsföreningen

Vilka förmågor är avgörande för att öka stadsnätens beredskap?


För att öka hela sektorns och de enskilda stadsnätens beredskap krävs att de olika aktörerna har förmågan att samverka, har relevant kunskap och kompetens samt tillgång till materiel. De olika förmågorna är också beroende av varandra och skapar tillsammans förutsättningar för att stadsnäten ska kunna upprätthålla sina nät även vid händelse av kris och ytterst krig.

materiel-kunskap-samverkan.png

Erfarenheter från tidigare års beredskapsarbeten visar på behovet av att öka hela organisationens förmåga att hantera oväntade situationer, i stället för att enbart fokusera på att det finns framtagna krisplaner och tillgång till reservdelslager.

Svagheten i de mobiliseringsförråd som använts historiskt var att de verksamheter som skulle nyttja beredskapsmaterielen vid händelse av kris inte alltid hade kunskap eller erfarenhet av att använda utrustningen eller att materielen var omodern.

För att bygga en ny och modern beredskapsorganisation syftar Stadsnätsföreningens uppdrag i stället till att främja hela stadsnätsorganisationernas förmåga att hantera kris och ytterst krig genom tillgång till materiel, öka kunskapen och kompetensen samt fördjupa samverkan med andra.