Stadsnätsföreningen

Anmäl intresse till Stadsnätsföreningens beredskapsutbildningar!

Att stadsnätens medarbetare har rätt kompetens för att kunna upprätthålla stadsnätens verksamheter även vid kris är avgörande för att höja beredskapen bland Sveriges stadsnät. En viktig beståndsdel inom Stadsnätsföreningens uppdrag Motståndskraft och uthållighet är därför att erbjuda utbildning inom krisberedskap.

Stadsnätsföreningen har arbetat fram en rad utbildningar inom civil beredskap anpassade för telekomsektorn som lanserades under hösten 2023. Föreningen har tagit fram följande utbildningar: Allmän utbildning krisberedskap för telekom, förberedande preparandkurs inför praktisk utbildning och Fibertekniker i beredskapsfunktion.

Stadsnätsföreningen önskar att samtliga medarbetare på stadsnät som är intresserade av att gå utbildningen Allmän utbildning inom krisberedskap för telekom alternativt samtliga utbildningar anmäler sitt intresse. Detta beror på att föreningen ska kunna göra en uppskattning över hur många som vill gå utbildningarna och därmed kunna planera för det framöver.

Klicka här för att komma till intresseanmälan. 

Information om utbildningarna


Allmän utbildning krisberedskap för telekom

Stadsnätsföreningen har tagit fram en allmän utbildning inom krisberedskap för telekom som riktar sig till samtliga, oavsett befattning, inom telekomsektorn. Utbildningen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om krisberedskap som är relevanta för aktörer inom telekom.

Utbildningen genomförs digitalt via en specialanpassad plattform, som tillhandahålls av utbildningsleverantören Edugrade, och består av åtta utbildningsdelar där Stadsnätsföreningen, PTS, Röda Korset samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står för innehållet. Varje utbildningsdel avslutas med ett kunskapstest där deltagaren måste ha minst 85 procent rätt på frågorna för att komma vidare i utbildningen. Om deltagaren inte uppnår godkänt resultat finns möjlighet att göra om kunskapstesterna tills dess att resultatet blir godkänt.  

Utbildningen uppskattas ta 8–10 timmar att genomföra. Varje deltagare har 45 dagar på sig att genomföra hela utbildningen och väljer själv, inom den angivna tidsramen, när utbildningen genomförs. Efter godkänt resultat på samtliga utbildningsdelar får deltagaren ett kursintyg.

Förberedande kurs inför Fibertekniker i beredskapsfunktion: Preparandkurs

Preparandkursen är ett digitalt kurstillfälle med utbildare och syftar till att förbereda deltagarna inför den praktiska utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion. Kurstillfället tar cirka 5 timmar att genomföra.

För att gå kursen krävs att deltagarna har förkunskaper inom befattningen som fibertekniker/fiberinstallatör eller motsvarande där Stadsnätsföreningen genomför en kompetensbedömning innan preparandkursen. Utbildningen Allmän utbildning krisberedskap för telekom måste även vara genomförd med godkänt resultat. 

Fibertekniker i beredskapsfunktion

Utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion är en praktisk utbildning och riktar sig till de som har en bakgrund, alternativt arbetar, som fibertekniker/fiberinstallatör eller motsvarande. Utbildningen syftar till att deltagarna ska få praktisk kunskap om felsökning, lagning och mätning av fibernät i akuta skeenden under fältliknande förhållanden.

Utbildningen genomförs på plats och pågår under tre dagar där deltagarna förväntas närvara under hela utbildningen. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat får deltagarna ett kompetensbevis.  

För att gå utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion krävs erfarenhet av arbete som fibertekniker/fiberinstallatör eller motsvarande samt att utbildningarna Allmän utbildning krisberedskap för telekom och Preparandkursen är genomförda med godkänt resultat.

Intresseanmälan

Medarbetare på stadsnät kan göra en intresseanmälan till Stadsnätsföreningens beredskapsutbildningar. Intresseanmälan riktar sig till samtliga medarbetare på stadsnät som är intresserade av att gå utbildningen Allmän utbildning inom krisberedskap för telekom alternativt samtliga utbildningar.

Inledningsvis kommer Stadsnätsföreningen att göra ett urval av de medarbetare som har anmält sitt intresse att gå utbildningarna i syfte att få en bra geografisk spridning av kompetens i landet. De medarbetare på stadsnät som är kvalificerade att gå utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion kommer även att prioriteras. Detta beror på att föreningen har ett begränsat antal utbildningsplatser budgeterat inom ramen för uppdraget under 2024. På sikt kommer utbildningen Allmän utbildning krisberedskap för telekom att finnas tillgänglig för samtliga stadsnätsmedarbetare samt övriga aktörer inom telekom.  

Klicka här för att komma till intresseanmälan. 

Stadsnäten får finansiellt stöd att genomföra utbildningarna

Stadsnätsföreningens beredskapsutbildningar är framtagna inom ramen för uppdraget Motståndskraft och uthållighet, vilket innebär att medarbetare på stadsnät får möjlighet att kostnadsfritt gå utbildningarna genom stöd från PTS som hanteras av Stadsnätsföreningen.

Observera att Stadsnätsföreningen endast står för kostnaden i de fall där deltagaren har slutfört respektive utbildning inom utsatt tidsram och med godkänt resultat. Fullföljer inte deltagaren utbildningen kan stadsnätet bli debiterat för utbildningens självkostnadspris.

Självkostnadspris för utbildningarna:
  • Allmän utbildning krisberedskap för telekom – 2 500 kronor exklusive moms.
  • Preparandkurs – 2 500 exklusive moms.
  • Fibertekniker i beredskapsfunktion – 17 500 kronor exklusive moms.

Stadsnät som är medlem i Sobona kan ansöka om stödmedel för logi- och resekostander 

De stadsnät som är medlemmar i Sobona har möjlighet att ansöka om stödmedel för logi- och resekostnader i samband med utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion. 

Stadsnätsföreningen har sammanställt en guide och ansökan som stadsnäten kan ta del av. Vid ansökan ska uppgifterna fyllas i av stadsnätschefen eller motsvarande. Om det är flera från samma organisation som ska gå utbildningen behöver ansökan innehålla logi- och resekostnader för samtliga medarbetare då man endast kan ansöka om stödmedel vid ett tillfälle.

Klicka här för att ta del av guiden.

Kontakt

Vid frågor om beredskapsutbildningarna, vänligen kontakta Stadsnätsföreningen via  
mou-utbildning(at)stadsnatsforeningen.se.