Stadsnätsföreningen

Medlemsskapet för associerade medlemmar


CESAR2

Möjlighet att delta i handelsplatsen CESAR2 vilket möjliggör nya affärer och förenklat arbetssätt vid försäljning av fiberförbindelser.

Debatt
Föreningen är stadsnätens röst i den politiska debatten. Föreningen medverkar i såväl bransch- som nationell media.

Facilitator
Stadsnätsföreningen kan som en ”branschförening” anordna möten och konferenser där relevanta aktörer samverkar i bredbandsfrågan.

Goda exempel
Projekt och verksamheter i framkant lyfts av föreningen i syfte att öka kunskapen om stadsnätens samt branschens verksamheter.

Informationsmaterial
Föreningen producerar informationsmaterial riktat mot politiker samt tjänstemän i landets kommuner. 

Konferenser
Föreningen arrangerar två stora konferenser konferenser per år där man träffar branschkollegor. Medlemmar har tillgång till rabatterad deltagaravgift. Associerade medlemmar får även möjlighet att ställa ut på konferenserna. 

Ledningssystem för driftsäkerhet
För att stödja medlemmar i arbetet med att etablera ett kontinuerligt driftsäkerhetsarbete enligt PTSFS 2015:2 får föreningens medlemmar tillgång till ett ledningssystem där roller, funktioner och verktyg för RSA finns. Föreningen har också upphandlat konsulter som stöd för införandet.

Leverantörsavtal
Möjlighet att teckna Stadsnätsföreningens Leverantörsavtal som bland annat inkluderar en certifiering med logotyp, marknadsföring på föreningens webbplats och i medlemsbrev till stadsnät, möjlighet att delta på föreningens roadshow ute hos stadsnät, rabatt på annonsering samt utställarplats på föreningens konferenser.

Medlemsrådgivning
Support och stöd i frågor om föreningens arbete inom ramen för området, exempelvis om Cesar2 och införandet av Tjänsteleverantörsavtalet. 

Nätverk
Som medlem så får du tillgång till ett nätverk med stadsnät och potentiella kunder.

Processer och rutiner
Föreningen tar fram rekommendationer i ett stort antal frågor relaterat till området exempelvis gällande Kemikalieskatten och adresspecifikationer.

Påverkan och information
Kunskapshöjande insatser bland politiker och tjänstemän på såväl nationell som lokal nivå i syfte att öka förståelsen för branschen och dess viktiga frågor.

Ramavtal
Tillgång till ramavtal ger stora fördelar för stadsnäten som ensamma är små jämfört med de nationella aktörerna. Området kommer att utvecklas ytterligare under kommande året. I vissa fall finns också möjlighet att teckna ramavtal med hela stadsnätskollektivet.

Rådgivning
Stöd i frågor som gäller samverkan på regional och lokal nivå.

Tidningar och nyhetsbrev
Med hjälp av hemsida, tidning och nyhetsbrev sprids goda exempel samt viktiga frågor lyfts och får ökad uppmärksamhet.

Tjänsteleverantörsavtalet
Tillgång till Tjänsteleverantörsavtalet skapar goda förutsättningar för ökad samverkan med tjänsteleverantörerna samt borgar för att stadsnäten utgör en tydlig röst i framtida förhandlingar.