Stadsnätsföreningen

Stadsnätens roll

Vatten, värme och webb – stadsnäten är bara ett exempel i raden på hur kommuner gjort insatser för det allmänna bästa, på det allmännas uppdrag. Med början på 1800-talet startade svenska kommuner först vattenverk och sen värmeverk för att minska epidemier och sjukdomar och kunna erbjuda invånarna drägliga livsvillkor. Ytterligare investeringar för det allmänna följde under 1900-talet.

När stadsnäten rullades ut i slutet på 1990-talet gav de inte bara kommunerna en möjlighet att erbjuda invånarna en uppkopplad vardag. Det faktum att kommunerna själva bestämde över sina nät gjorde det möjligt att anpassa näten till framtida behov.

Just handlingsfriheten, förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar, är extra viktig i dag när vi lever i och med en osäker omvärld. Stadsnäten ger medborgarna valfrihet, lägre priser och skapar förutsättningar för ett öppet och fritt internet, men stadsnäten är också samhällsbärande nät som står för trygghet, säkerhet och självbestämmande. Stadsnäten samarbetar för det gemensamma bästa, inte bara i kommunerna utan för hela Sverige.

Förbättrad konkurrens, tack vare stadsnäten

Stadsnätens öppna nät har på flera olika sätt påverkat konkurrensen på den svenska bredbandsmarknaden positivt. Det har konstaterats i flera olika sammanhang i såväl svenska som internationella analyser:

Nod 4.png

”Värt att notera är att Sverige är det OECD-land som har den högsta andelen 
fiberanslutningar utanför Asien. Här har stadsnäten och den konkurrens de 
skapat spelat en avgörande roll för att främja investeringar.”

Ur OECD-rapporten DevelopmentofHigh-speed Networks and the Role of 
Municipal Networks

“I de kommuner där det finns flera nätägare har det visat sig att utbyggnads-
graden generellt sett är högre än i kommuner med bara en nätägare. 
Konkurrens mellan olika aktörer främjar alltså utbyggnaden. Konkurrens 
leder även till valmöjligheter och lägre priser för kommuninvånarna.“

Källa: Post- och telestyrelsen: Vägledning om kommuners agerande på bredbandsmarknaden.


Tack vare stadsnäten har den svenska bredbandsmarknaden utvecklats positivt och Sverige sticker ut när det kommer till både god utbyggnadsgrad som låga konsumentpriser.

Hoten mot stadsnäten

Det största hotet mot de svenska stads­näten är att de köps upp. Den svenska bredbandsmarknaden skulle då enbart bestå av stora nationella aktörer. Sve­riges framgångsrika bredbandsmodell, som hyllas internationellt, där stadsnäten konkurrerat med marknadens privata aktörer skulle då vara satt ut spel. För att undvika en sådan situation måste de svenska stadsnäten ges de rätta förutsättningarna för att fortsätta vara en effektiv operatör.

Stadsnäten la grunden för det digitala Sveriges framväxt. De är också en förutsättning för Sveriges digitala framtid. De är samhällsnät, värda att värna och viktiga att vidareutveckla.