Stadsnätsföreningen

Kunskap och kompetens


Hela sektorn behöver öka sin kunskap om hur näten kan upprätthållas även vid oväntade händelser och kriser. Ansvaret för att upprätthålla sitt nät vilar på det enskilda stadsnätet och därför är det avgörande att förmågan också finns inom den egna organisationen.

Inom ramen för uppdraget har Stadsnätsföreningen tagit fram utbildningar inom krisberedskap med fokus på telekomsektorn för att öka stadsnätens förmåga att upprätthålla den digitala infrastrukturen. Utbildningarna stärker stadsnätens och operatörers beredskap och ökar kunskapen om det materiel som stadsnäten har blivit tilldelade genom Stadsnätsföreningens uppdrag.

Tidigare har förmågan att laga fibernät varit något som många stadsnät lagt ut på entreprenad. Med kunskapen från utbildningarna, tillsammans med den tilldelade materielen, skapas goda förutsättningar för att stadsnäten på egen hand ska kunna avhjälpa störningar i mobil- eller fibernäten, vilket förkortar avbrottstiderna och stärker beredskapen.

Klicka här för mer information om Stadsnätsföreningens beredskapsutbildningar.