Stadsnätsföreningen

Om uppdraget Motståndskraft och uthållighet


I dag är alla samhällssektorer, verksamheter och enskilda invånare beroende av en fungerande uppkoppling. Det kan handla om kortbetalningar, trafikövervakning, flygplatser, välfärdstjänster samt el- och vattenförsörjning. Den fortsatta utbygganden och utvecklingen av den digitala infrastrukturen möjliggör större datamängder och förkortade svarstider, vilket får positiva effekter inom de flesta samhällssektorer.

Samtidigt som den digitala infrastrukturen har en positiv inverkan på samhället finns även utmaningar. Det rådande säkerhetspolitiska läget har lagt fokus på Sveriges beredskap där den digitala infrastrukturen är en viktig beståndsdel. Säkerhetspolisen har bland annat pekat ut svensk digital infrastruktur som tänkbart mål för sabotage. Lärdomar från kriget i Ukraina visar också på samhällets beroende av infrastrukturen och därmed vikten av förmågan att upprätthålla den digitala kommunikationen.

Sveriges stadsnät är verksamma i cirka 200 av landets kommuner och är därmed en viktig del av Sveriges beredskap. Stadsnätens lokala närvaro och lokalkännedom är också till fördel när det kommer till att snabbt kunna vara på plats för att avhjälpa fel och hantera kriser på det lokala planet, vilket bidrar till en tryggare och mer stabil tillvaro både på lokal och nationell nivå.

Stadsnätsföreningen har sedan 2022 ett beredskapsuppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS. Uppdraget, som är ett resultat av Sveriges ökade beredskapsarbete, handlar om att stödja och utveckla branschens gemensamma förmåga att upprätthålla och tillhandahålla den samhällsbärande digitala infrastrukturen vid kris, höjd beredskap och krig. Genom att vara en del av uppdraget får stadsnäten, oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar, ta del av beredskapsmateriel samt tillgång till utbildning och fördjupad samverkan.

Även fast förmågan att upprätthålla den digitala infrastrukturen ställs på sin spets i kristider gynnas samhället också av förmågan i fredstid när oväntade avbrott inträffar i näten. Oavsett situation, om det är sabotage eller en grävskopa eller sabotage som kapar en kabel, är telekomaktörernas uppgift densamma, vilket är att upprätthålla den digitala kommunikationen.