Stadsnätsföreningen

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör föreningens medlemmar. Här samlar föreningen remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer Stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2022. Vid varje remiss finns viktig information såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen.  Tidigare års remissvar finns här.

2023

Remiss av SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap.

Försvarsdepartementet har skickat ut en Remiss av SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap. Utredningen har analyserat och föreslagit en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen och utrett principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. De föerslår en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen, och förslag på principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap. Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. 

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 31 december 2023. Svaren bör lämnas per e-post till fo.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
fo.ssk@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fö2023/01478. 

Länk till underlaget

Har du synpunkter? Lämna det till camilla.jonsson@stadsdatsforeningen.se

 

Remiss av promemorian Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet

Finansdepartementet har ut en remiss gällande en aktivering av civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget finns det dock skäl att mer skyndsamt vidta åtgärder som kan stärka det civila försvaret inom vissa områden. En sådan åtgärd är att skriva in personer, som redan har tillräcklig kompetens, för civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Detta ger förutsättningar att vid höjd beredskap snabbt öka mängden tillgänglig personal inom dessa verksamheter. 

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 8 november 2023. Svaren bör lämnas per e-post till fo.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till fo.ssk@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fö2023/01488 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Länk till underlaget

Har du synpunkter? Lämna det till camilla.jonsson@stadsdatsforeningen.se

Remiss Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

MSB skickade ut en remiss gällande sitt förslag på föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter. Syftet med föreskriften är att precisera vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagstiftningen. MSB remitterar här förslag på föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i samhällsviktiga verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Föreskrifterna kommer att beslutas under förutsättning att regeringen som planerat ger MSB nödvändiga bemyndiganden med stöd av den kommande lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Syftet med nya föreskrifterna är att ange vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen.

Remissen ska vara inne senast 3 november 2023 via e-post till registrator@msb.se. Märk ert svar med MSB 2022-07200.

Länk till underlaget

Har du synpunkter? Lämna det till camilla.jonsson@stadsdatsforeningen.se

 

Remiss: PTS: Inhämtande av synpunkter på utkast till marknadsanalys - marknaden för lokalt tillträde (marknad 1) 

Det finns konkurrensutmaningar vad gäller slutanvändare i enfamiljshus. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i ett utkast till marknadsanalys för marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Nu inhämtar PTS synpunkter på marknadsanalysen.

Stadsnätsföreningen kommer att svara på remissen. Kontakta Camilla Jönsson om du har synpunkter som du vill delge Stadsnätsföreningen.

PTS vill ha in synpunkter senast den 29 september. 

Länk till Stadsnätsföreningens YttrandeI.pdf

Länk till remissunderlaget

Är du stadsnätsmedlem och är intresserad av Stadsnätsföreningens utkast till remissvar? Maila Camilla Jönsson

 

Remiss av promemorian En nationell telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap, Diarienummer: Fi2023/016

Finansdepartementet föreslår att Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, ska regleras inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer. De föreslår vidare att Post- och telestyrelsen, PTS, som i dag ansvarar för NTSG, fortsatt ska ansvara för gruppen i egenskap av sektorsansvarig beredskapsmyndighet för beredskapssektorn elektroniska kommunikationer och post.

I promemorian föreslås att telesamverkansgruppens främsta uppgifter ska vara att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap samt i planeringen och samordningen av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Telesamverkansgruppen ska även stödja arbetet för att återställa infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i anslutning till fredstida krissituationer eller höjd beredskap. Vidare föreslås att PTS ska få mandat att besluta om att vissa aktörer ska vara skyldiga att inom sektorn elektroniska kommunikationer delta i totalförsvarsplaneringen, i planering och samordning av åtgärder inför eller vid fredstida krissituationer och att stödja arbetet för att återställa infrastrukturen för elektroniska kommunikationer i anslutning till händelser vid fredstida krissituationer eller höjd beredskap. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 april 2024.

Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet den 1 september 2023. 

Länk till remissen

Stadsnätsföreningens remissvar.pdf

 

Remiss frågor om konnektivitetsområdet

Regeringskansliet har skickat ut frågor om dagens och framtidens utmaningar på konnektivitetsområdet. De vill ha en så heltäckande bild som möjligt över utvecklingen och förutsättningarna i Sverige. Målen i bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” närmar sig sina slutdatum. Sverige kommer att behöva förhålla sig till den europeiska visionen om det digitala årtiondet med målsättningen om säker och hållbar digital infrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur är en förutsättning för en fortsatt digitalisering av samhället. Därför vill Regeringskansliet via finansdepartementet samla in ett kunskapsunderlag för att förstå hur konnektivitetsområdet kan utvecklas och hur dagens och framtidens utmaningar kan mötas.

Den 21 augusti vill Regeringskansliet ha ett svar.

Länk till remissen

Stadsnätsföreningens remissvar .pdf

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM(2023)94

Den är en revidering av direktivet om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (även kallat grävdirektivet). Regeringen har skickat ut förordningen på remiss.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31 maj 2023.

Länk till remissen och förslaget

Stadsnätsföreningens remissvar .pdf

PTS föreslår att skyldigheter om tillträde till Telias kopparnät upphävs. 

PTS samråder utkast till beslut om att på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur upphäva skyldigheter som gäller kopparbaserad nätinfrastruktur. Skyldigheterna för Telia att tillhandahålla tillträde till fiberbaserad infrastruktur och tillhörande tjänster ändras dock inte.

Samrådet innebär att berörda aktörer bjuds in till att lämna synpunkter på myndighetens bifogade utkast till beslut. 

Klicka här för att läsa samrådet.

Den som vill lämna synpunkter kan göra detta skriftligen till PTS på adressen:  marknadsreglering@pts.se, senast den 1 februari 2023.

Vill man lämna synpunkter till Stadsnätsföreningen görs det innan den 21 januari till Camilla Jönsson. 

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2022