Stadsnätsföreningen

Stadgar

Här kan du läsa stadgarna som senast uppdaterades 2016-10-04.

§ 1 Firma och Föreningsform

Föreningens firma är Svenska Stadsnätsföreningen.

Föreningen är en ideell förening.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Ändamål

Svenska Stadsnätsföreningen skall stödja Sveriges stadsnät i sitt syfte att tillhandahålla en öppen och robust fiberbaserad infrastruktur, som på såväl passiv som aktiv nivå, tillhandahålls på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor som tillgodoser samhällets digitala behov.

§ 3 Verksamhetsidé:
 • Stödja medlemmarna genom att förmedla information, kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna samt mellan medlemmarna och omvärlden.
 • Aktivt verka som stadsnätens påverkansorgan.
 • Verka som remissinstans.
 • Bidra till medlemmarnas kompetensutveckling.

§ 4 Medlem

Som Medlem i föreningen kan väljas:

Stadsnätsorganisation som tillhandahåller en öppen och robust fiberbaserad infrastruktur, på såväl passiv som aktiv nivå, på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor i avsikt att långsiktigt och uthålligt tillgodose samhällets digitala behov och som endast verkar utifrån ett lokalt eller regionalt perspektiv.

En Medlems förändrade ägarförhållanden som innebär förändrade förutsättningar för ett medlemskap åligger Medlem att meddela Styrelsen. Styrelsen beslutar om de nya ägarförhållandena är förenliga med fortsatt medlemskap och då som Medlem eller Associerad medlem.

§ 5 Associerad medlem

Som Associerad medlem kan väljas intressenter som stödjer föreningens ändamål och delar föreningens värdegrund.

§ 6 Rösträtt

Medlemmar har rösträtt på årsmötet enligt principen ”en medlem en röst”.

Röstning genom ombud med fullmakt är tillåten.

Associerade medlemmar har inte rösträtt på årsmötet. De har dock möjlighet att närvara och delta i diskussionerna på årsmötet. De kan även lämna motioner och förslag till årsmötet.

§ 7 Inträde och utträde
 • Ansökan om inträde skall vara skriftlig och ställas till föreningens styrelse. Styrelsen beslutar om ansökan ska beviljas.
 • Medlem eller Associerad medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela detta till Styrelsen senast vid utgången av september månad. Utträde kan endast ske vid slutet av ett verksamhetsår. Medlem eller Associerad medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå betalda avgifter och har inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 8 Uteslutning

Styrelsen kan varna eller utesluta Medlem eller Associerad medlem.

Styrelsen kan utesluta Medlem eller Associerad medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, inte agerar i enlighet med föreningens värdegrund, på annat sätt motverkar dess intressen eller underlåter att iaktta sina förpliktelser mot föreningen och inte efter anmaning omgående vidtar rättelse.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Uteslutning innebär varken rätt att återfå betalda avgifter eller befrielse från att betala förfallna avgifter.

Medlem eller Associerad medlem som uteslutits har inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 9 Avgift

Föreningen har rätt att ta ut en årlig avgift från sina Medlemmar och Associerade medlemmar, till täckande av föreningens kostnader. Årsmötet fastställer årsavgiftens storlek, vilken består av medlems- och serviceavgifter.

§ 10 Styrelsen

Styrelsen består av sju ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande samt fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Till styrelseledamot kan inväljas en person som föreslås av en Medlem. Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast den sista januari innan årsmötet och bifogas kallelsen till årsmötet.

En kvalificerad majoritet av Styrelsen ska ha en anknytning till Medlem enligt paragraf 4. Med anknytning avses att ledamoten äger, är anställd, innehar förtroendeuppdrag eller liknande uppdrag för Medlem enligt paragraf 4. Upphör den ursprungliga anknytningen, inom juridiska personen eller ägarskapet, till Medlem ska ledamoten ställa sin plats i styrelsen till förfogande.

För styrelsemedlem utan anknytning till Medlem enligt paragraf 4, vars anknytningar förändras gäller att ledamot anmäler förändringen till Styrelsen som beslutar om förändringen är förenlig med fortsatt styrelseuppdrag.

Ordföranden väljs för en tid av två år. Två styrelsemedlemmar med anknytning till samma juridiska person eller ägarskap kan inte sitta samtidigt i Styrelsen.

Styrelsen skall utöver de ordinarie styrelsemedlemmarna också kunna adjungera annan person som på grund av sin position eller inflytande kan gagna föreningen. Denne har dock ej förslagsrätt eller rösträtt.

Alla Styrelsens medlemmar kallas till styrelsemötena och äger därmed rätt att delta i styrelsens arbete. Suppleanterna har förslagsrätt men ej beslutsrätt.

§ 11 Förvaltning

Föreningens förvaltning under kalenderåret, tillika räkenskapsåret, handläggs av Styrelsen. Styrelsen är beslutsför om ordförande eller vice ordförande samt tre ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen sammanträder när så erfordras, dock minst fyra gånger per år. Budget- och verksamhetsplan skall upprättas för kommande verksamhetsår. Styrelsen skall till varje årsmöte avrapportera en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning av föreningen och dess bolag för föregående år. Styrelsen äger rätt att i samarbete med andra föreningar och organisationer anordna möten, kurser, utbildning eller sådant som bedöms gagna föreningen.

§ 12 Granskning och revision

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning väljer årsmötet en godkänd, alternativt auktoriserad, revisor samt två lekmannarevisorer för tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte, varav en utses som sammankallande. Den godkända, alternativt auktoriserade, revisorn har ett legalt och ekonomiskt uppdrag medan lekmannarevisorernas uppgift är att utifrån ett bredare perspektiv granska föreningens verksamhet, styrning, effektivitet och kvalitet.

§ 13 Firmatecknare

Föreningen tecknas av Styrelsens ordförande och en annan styrelseledamot i förening.

§ 14 Årsmöte

Föreningens verksamhetsår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december. Årsmöte skall utlysas senast trettio dagar före mötet. Ordinarie årsmöte ska hållas senast under april månad på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara utsänt senast fjorton dagar före mötet.

Medlem ska med hjälp av en fullmakt verifiera sin rösträtt inför årsmötet varefter röstlängd upprättas och röstkort utdelas. Medlem har närvarorätt, yttranderätt samt rösträtt vid årsmötet. Associerad medlem har närvarorätt och yttranderätt.

Närvaro via videokonferens eller liknande kan efter begäran av Medlem tillåtas av styrelsen under förutsättning att det bedöms som både lämpligt och möjligt att på lika villkor aktivt delta i mötet. Vid eventuell sluten omröstning tillser utsedd rösträknare att rösten inhämtas dolt. 

På årsmötet sker val och omröstning öppet om ej sluten omröstning begärts. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal avgör lottning.

Ändring av stadgarna kan endast ske efter beslut av två av varandra följande årsmöten samt att det, vid det andra årsmötet, fordras kvalificerad majoritet, 2/3 majoritet. Vid stadgeändringar avseende föreningens ändamål och medlemskap samt föreningens upplösning ska det dessutom vara minst 4 månader mellan besluten.

Ärenden avseende förslag till ändring samt motioner och propositioner skall vara styrelsen tillhanda senast sista dagen i november månad året innan årsmötet, och bifogas kallelsen till årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall minst följande föreningsärenden förekomma:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av dagordning
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av mötesfunktionärer
  1. Ordförande
  2. Sekreterare
  3. Två justeringsmän
  4. Rösträknare
  5. Presstalesman
 5. Röstlängd upprättas och fastställs
 6. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av ekonomisk berättelse
 8. Fastställande av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner och propositioner
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Beslut om årsavgifter för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelse
  1. Ordförande
  2. Vice ordförande
  3. Ledamöter och suppleanter
 14. Val av auktoriserad revisor och lekmannarevisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Medlem och Associerad medlem som önskar aktualisera ärende vid årsmötet skall skriftligt informera styrelsen om detta senast 14 dagar före tidpunkten för mötet. Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte.

§ 15 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens Medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som Medlemmarna vill att mötet ska behandla.

Kallelse till extra årsmöte skall vara utsänt senast fjorton dagar före mötet. Vid det extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 16 Valberedning

Vid ordinarie årsmöte väljs en Valberedning bestående av tre personer, en från vardera regionen Norrland, Svealand och Götaland, för en tid om ett år.

Valberedningens medlemmar måste vara anknutna till en juridisk person eller ägarskap hos en Medlem enligt paragraf 4. Valberedningen utser inom sig den sammankallande.

§ 17 Föreningens upplösning

Förslag till föreningens upplösning skall skriftligen tillställas styrelsen före den sista dagen i november månad före kommande årsmöte. Förslaget jämte styrelsens yttrande skall bifogas kallelsen till årsmötet. För beslut om upplösning fordras kvalificerad majoritet, 2/3 majoritet, på två på varandra följande årsmöten. På det första årsmötet beslutas hur föreningens behållning skall disponeras vid en eventuell upplösning, om det andra årsmötet så beslutar.