Stadsnätsföreningen

NTSG

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) ska stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser i samhället.

Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, bildades i augusti 2005. Kriteriet för medlemskap i NTSG är att operatören/organisationen besitter egen teknisk utrustning, kunskaper eller resurser som påverkar Sveriges kritiska infrastruktur för elektronisk kommunikation. Svenska Stadsnätsföreningen är med i NTSG.

Deltagarna i NTSG träffas tre till fyra gånger per år för att pröva och utveckla forumet, uppdatera dokumentation, utveckla kontakter samt öva samverkan. Därutöver testas gruppens kallelserutiner var tredje månad. Vid dessa virtuella möten finns också möjlighet att avhandla frågor som ligger inom gruppens intresseområde. Under en kris initieras gruppens arbete genom att någon gruppmedlem begär att gruppen samlas vartefter PTS fattar beslut om detta.

För närvarande ingår följande aktörer i NTSG: ComHem, Hi3G (3), IP-Only, Netnod, Skanova, Stokab, Svenska Kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, TDC, Tele2, Telenor, TeliaSonera, Teracom, Trafikverket ICT, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och telestyrelsen.


För mer information
Besök NTSGs hemsida