Stadsnätsföreningen

Driftsäkerhet

Med anledning av den nya lagen om elektronisk kommunikation, LEK, som trädde i kraft den 3 juni 2022 har Post- och telestyrelsen, PTS, uppdaterat sina säkerhetsregler.

Från och med den 1 augusti 2022 uppdateras säkerhetskraven för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Säkerhetskraven utgör grundnivån för vad samtliga tillhandahållare ska leva upp till vad gäller säkerheten i nät och tjänster, skydd av behandlade och trafikdatalagrade uppgifter, rapportering av säkerhetsincidenter samt planering för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer.

Säkerhetskrav i PTS nya föreskrifter

PTS nya föreskrifter innehåller, som tidigare föreskrifter, bland annat krav på ett systematiskt och långsiktigt säkerhetsarbete, riskanalyser samt omfattar såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder.

De nya föreskrifterna ersätter PTS fem föreskrifter om driftsäkerhet, skydd för behandlade uppgifter, rapportering av störningar eller avbrott av betydande omfattning, totalförsvarsplanering och skydd av trafikdatalagrade uppgifter.

 

Läs om PTS nya säkerhetsföreskrifter under "Säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11)" nedan. 

Säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11)

Hjälp till driftsäkerhet

Stadsnätsföreningens samarbetspartners.