Stadsnätsföreningen

Robust fiber

Nu finns det en branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät. Läs mer på robustfiber.se.

Styrgruppen kommer att bestå av representanter från PTS, Stadsnätsföreningen, Skanova, IT & Telekomföretagen, IP-Only, SKL samt Bredbandsforum. Ansvarig från Stadsnätsföreningen är Jimmy Persson.

Den it-infrastruktur som byggs i dag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt.

Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett fibernät bör förläggas. Nu finns en standard, framtagen av branschen, som kan ses som lägsta godtagbara nivå vid en förläggning av fiberinfrastruktur. Om alla fibernät var byggda efter denna standard skulle framtida underhåll och utveckling underlättas betydligt. Ett enhetligt sätt att bygga it-infrastruktur är ett sätt att skapa mer robusta nät.

Standarden beskriver minimikrav

Anvisningarna i standarden beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät och beskriver ett antal moment: projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning och dokumentationsrutiner. Allt material finns samlat på www.robustfiber.se.

 

På Robust fibers hemsida finns:


Anvisningar för Robust fiber

Nu finns en tydlig vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis:
projektering - förläggningsmetoder i olika markförhållanden - materialval - metoder för att bygga robusta noder - samförläggning - dokumentationsrutiner

De fungerar som en checklista för dig som planerar eller beställer nät. För dig som är entreprenör och ska bygga näten finns tydliga beskrivningar om hur man förlägger nätet på bästa sätt. Anvisningarna kommer att kompletteras med korta instruktionsfilmer (hösten-vintern 2016).

Kraven tydliggör vad som är lägsta godtagbara standard. Många nät byggs utifrån ännu tuffare krav, om beställare och utförare kommer överens om det. Om du hänvisar till branschens anvisningar, förbinder du dig också att följa dem eller ställa högre krav.

Certifiera dig och ditt företag

För att höja kompetensnivån om Robusta fiberanläggningar på företag och individer så erbjuds certifieringar och utbildningsbevis i olika nivåer.

Att inneha ett Företagscertifikat är en garanti för att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad och anläggningstjänster av ditt företag. Detta gäller lika mycket entrepenadföretag som stadsnät och operatörer.

Att inneha ett Personcertifikat innebär att du har hög kunskap och kompetens inom ditt området. Certifikat för anläggning fokuserar på förläggning av fiberinfrastruktur, kanalisation, site och noder för fiber.

Certifierad fibertekniker (CFT) fokuserar på själva fiberkabeln och dess arbetsmoment.

utbildningsbevis anläggning(vit) ger en grundläggande kunskap om hur kanalisation för fiberkabel ska anläggas. Ett perfekt kompetensbevis för för exempelvis maskinförare och och montörer så att robusthet uppnås vid arbetet.

Utbildningsbevis terminering vänder sig till personer som jobbar i operatörers noder och siter med att koppla in och patcha fiberkabel. I vissa fall är utbildningsbeviset ett krav för att få utföra arbete hos operatörer och stadsnät.

Godkänd besiktningsman för Robust fiber

Via Robust fiber kan man utbilda sig till besiktningsman, och  hittar du också de som är godkända besitniningsmän på hemsida.

Klicka här för att besöka Robust fibers webbplats

 

Utbildningar inom Robust fiber

Utbildningar inom Robust fiber