Stadsnätsföreningen

PTS presenterar förslag på produkt som möjliggör virtuellt tillträde till enfamiljshus

13 juni 2024

Post- och telestyrelsen, PTS, har ansvar för att vid behov reglera telekommarknadens aktörer. Som en del av det arbetet analyserar de kontinuerligt marknaden för att se om det finns brister i konkurrensen och därmed behov av att fatta beslut om att reglera aktörer som bedriver verksamhet på marknaden.

Historiskt har stadsnät inte reglerats. PTS har dock kommunicerat under flera år att de ser utmaningar på den svenska fibermarknaden med fokus på den delen som rör lokalt tillträde till enfamiljshus. De har också kommunicerat att det är troligt att ett flertal nätägare därför kommer att omfattas av krav som ska underlätta tillträde till enfamiljshus.

Inom ramen för samma arbete har de också gjort bedömningen att det därför finns skäl att föreslå en ny typ av skyldighet att tillhandahålla ett virtuellt tillträde till enfamiljshus – en grossistprodukt som inte finns på marknaden i dag.

Virtuellt tillträde innebär att grossistkunden hyr en transmissionsförbindelse mellan slutanvändaren och en överlämningspunkt i grossistleverantörens nät.

Ett virtuellt tillträde kan erbjudas lokalt, så kallat Virtual Local Unbundled Access, VULA. Ett sådant tillträde sker i anslutning till den accessnod som slutanvändaren är ansluten till och ger grossistkunden dedikerad kapacitet i en accessförbindelse fram till slutkunden. Lokalt virtuellt tillträde ger motsvarande kontroll över vidareförädlingen som ett fysiskt tillträde men kräver inte motsvarande investeringar i aktiv utrustning som ett lokalt fysiskt tillträde.

Vad innebär det här för stadsnäten?

Det är ännu oklart om och i så fall vilka aktörer på marknaden som kommer att bli reglerade. Ett sådant förslag till beslut väntas senare under hösten.

Som en del av myndighetens arbete ser man ett behov av att konkretisera hur den nya typen av grossistprodukt för virtuellt tillträde, VULA, skulle kunna se ut.

I sitt arbete med att ta fram förslag till hur en sådan produkt skulle kunna se ut har PTS bland annat haft dialog med Telia, Tele2, Telenor och Stadsnätsföreningen för att få kunskap om hur de olika näten ser ut och vilka behov som finns. Myndigheten har därefter arbetat fram en preliminär lösning på en svensk variant av VULA. 

Den 12 juni skickade PTS därför ut ett förslag på hur en produkt kan komma att se ut och önskar marknadens synpunkter. Stadsnätsföreningen kommer att lämna in sina synpunkter på förslaget och det är också möjligt för enskilda stadsnät att inkomma med egna svar.

PTS efterfrågar marknadens synpunkter

Senast fredagen den 30 augusti 2024 ska synpunkter på myndighetens förslag till grossistprodukt för virtuellt lokalt tillträde lämnas in till myndigheten.

Stadsnätsföreningen arbetar nu med att ta fram ett svar till myndigheten. Föreningen vill gärna att de stadsnät som är intresserade av att bidra i arbetet kontaktar Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle och politik på Stadsnätsföreningen. 

Inbjudan till informationstillfälle 

Onsdagen den 21 augusti kl. 13:30-15:00 arrangerar Stadsnätsföreningen och PTS ett digitalt seminarium gällande förslaget om grossistprodukt för virtuellt tillträde. Anmälan ska ske senast måndag den 19 augusti. 

Klicka här för anmälan till det digitala seminariet.

Vad händer under hösten?

PTS väntas under hösten att komma med ett formellt samråd där de redovisar deras förslag till reglering av marknaden och vilka aktörer som kommer att omfattas. Marknadens aktörer ges möjligheter att komma med synpunkter även på det samrådet.

När samrådet är färdigt behöver PTS förslag till beslut godkännas av EU-kommissionen. Ett sådant beslut sker sannolikt först runt årsskiftet 2024/2025.

PTS tidplan 

2015: PTS beslut för lokalt tillträde till fibernät, där Telia är reglerad och har skyldighet att ge tillträde till sin infrastruktur, och måste bland annat erbjuda andra aktörer svartfiber till villa.   

2017–2018: Samråd om ny marknadsanalys, SMP-aktör och skyldigheter  

2019: Förslag till beslut - samråd med EU-kommissionen.  

2020: Veto från kommissionen. PTS måste göra om sin marknadsanalys.   

2023: Samråd om ny marknadsanalys.   

2024 12 juni - 30 augusti: Samråd om skyldigheter för SMP-operatörer.  

2024 hösten: Samråd med marknaden och Konkurrensverket om PTS förslag till reglering och vilka aktörer som kommer att omfattas. 

2024 vintern: Förslag till beslut, samråd med EU-kommissionen. När PTS har tagit fram förslag till beslut skickas det till EU-kommissionen och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna. EU-kommissionen har en månad på sig att lämna yttranden om beslutet. Efter det gör PTS eventuella omarbetningar av beslutsutkastet utifrån EU-kommissionens yttrande. Kommissionen har också möjlighet att lägga sitt veto mot beslutet, vilket innebär att PTS inte får gå vidare med sitt beslut utan måste omhänderta de synpunkter kommissionen har.    

2025 vintern: Om EU kommissionen säger ja, kan PTS ta nytt beslut för marknad 1.   

 

Vid frågor, vänligen kontakta:


 

 

CAMILLA JÖNSSON
Sakkunnig samhälle och politik
E-post: camilla.jonsson(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)76 110 64 71