Stadsnätsföreningen

PTS spektrumpolicy ska vägleda och bidra till ökad samhällsnytta

24 april 2024

PTS har tagit fram en spektrumpolicy som ersätter myndighetens spektrumstrategi från 2014.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 


Radiospektrum är en begränsad naturresurs med stort samhällsekonomiskt värde. Radiospektrum möjliggör många användningsområden, till exempel telefoni och bredband, kommunikation för försvar och säkerhet, forskning samt tv- och radioutsändningar. Användningen av trådlös kommunikation och andra radioanvändningar ökar och därmed även behovet av radiospektrum.

Den strategiska förvaltningen av spektrum är viktig för Sveriges utveckling och digitaliseringen av samhället. Rollen som spektrumförvaltande myndighet innebär ett stort ansvar, inte minst i ljuset av en förändrad säkerhetspolitisk situation. PTS behöver arbeta på ett sätt som är långsiktigt hållbart och som säkerställer att radiospektrum används på ett sätt som täcker samhällets behov idag och imorgon.

PTS har tagit fram en spektrumpolicy som ersätter myndighetens spektrumstrategi från 2014.

Spektrumpolicyn är uppbyggd av strategier för hur PTS agerar för att sträva mot visionen om att Samhällsnyttan av radiospektrum i Sverige är maximerad över tid och PTS mål med spektrumförvaltningen om att skapa förutsättningar för en mångfald av radioanvändningar.

Strategierna sorterar under fyra områden:

  • internationell harmonisering och standardisering,
  • spektrumplanering,
  • nyttjanderätter, villkor och tilldelningsformer samt
  • delning och andrahandshandel.

Mer information

Anna Beckius, enhetschef för spektrumanalys, 070-288 44 28

PTS presstjänst, 08-678 55 55