Stadsnätsföreningen

Stärkt civil beredskap för elektronisk kommunikation – PTS formaliserar samverkan med privata aktörer

2 maj 2024

Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) är en grupp aktörer som sedan 2005 har samarbetat för att stärka Sveriges krisberedskap inom elektronisk kommunikation. Deltagandet i gruppen har varit frivilligt. Den 1 maj 2024 trädde en ny lag i kraft som ger Post- och telestyrelsen (PTS) befogenhet att peka ut aktörer att delta i NTSG.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 


De privata aktörer som nu deltar i NTSG på frivillig basis kommer att åläggas att ingå i en mer formaliserad version av gruppen.

Formaliserad samverkan för ökad tydlighet och stärkt beredskap

De nya reglerna innebär att PTS kan ålägga privata aktörer att delta i NTSG. Syftet med detta är att säkerställa

  • effektiv samverkan
  • god krisberedskap för fredstida händelser och civilt försvar inom elektronisk kommunikation
  • deltagande i totalförsvarsplanering.

En god beredskap inom elektronisk kommunikation är avgörande för Sveriges säkerhet.

- Genom att formalisera NTSG och ålägga relevanta aktörer att delta får vi en ökad tydlighet och därmed en förbättrad förmåga att hantera kriser och extraordinära situationer, säger Ove Landberg, chef på enheten för robusthet och ordförande i NTSG.

Tystnadsplikt ger förutsättningar för fördjupat informationsutbyte

För att skapa än bättre förutsättningar för samverkan i NTSG medför åläggandena tystnadsplikt för de representanter som deltar. De privata aktörer som deltar i NTSG bidrar med sin expertis och sina resurser. Därför är det är viktigt att medlemmarna kan ha ett fördjupat informationsutbyte.

PTS ansvarar för ledning

PTS ansvarar för att leda NTSG:s arbete och samordna samverkan mellan de olika aktörerna. PTS har också möjlighet att meddela föreskrifter om formerna för NTSG:s arbete.

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55