Stadsnätsföreningen

50 miljarder krävs för att nio av tio ska ha tillgång till fiber 2020

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

PRESSMEDDELANDE 2014-06-22

PTS presenterade hösten 2013 ett antagande om att det behövdes investeringar på 32 miljarder för att fiberutbyggnaden i Sverige ska nå 85-90 procent av hushållen och företagen. Den bedömning som nu presenteras i en ny rapport – dvs. 50 miljarder kronor – stärker bilden av att investeringskostnaden är hög. De 50 miljarderna är uppdelade på ca 40 miljarder för accessfiber (lokalt fibernät) samt 10 miljarder för att binda samman alla dessa.

För att fatta rationella beslut om hur alla i Sverige ska kunna få del av framtidens digitala tjänster, krävs fakta om vad olika bredbandlösningar kostar i olika delar av landet. Den här utredningen bidrar med detta. En aspekt som rapporten lyfter fram är utmaningen i att huvuddelen av det fiberbredband som kvarstår att bygga ut är till villahushåll och boende på landsbygden. I jämförelse med tätbebyggda flerfamiljshusområden så kostar denna utbyggnad betydligt mer per hushåll.

Det finns en viss potential att göra ytterligare effektiviseringar i utbyggnaden. Dock vill rapporten understryka att, för att eventuella ytterligare effektiviseringar skall kunna ske, krävs att olika aktörer samverkar på ett konstruktivt sätt för att uppnå optimala förutsättningar för utbyggnad av infrastruktur.

Läs hela pressmeddelandet med tabeller här

Om rapporten

Rapporten Framtida fiberinvesteringar i Sverige är framtagen av revisionsföretaget EY på uppdrag av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting, och bygger på kunskap om redan byggd infrastruktur, geodata, byggnationer och population, en investeringsuppskattning baserad på kostnadssimulering, en webbenkät med kompletterande intervjuer samt en sammanvägning av resultaten inklusive känslighetsanalys. I arbetet med att samla in data har företaget Rala Infratech anlitats.
Länk till rapporten.

Kontaktpersoner

Kajsa Frisell, Näringspolitisk expert, IT & Telekomföretagen, 070-632 70 61, kajsa.frisell@almega.se

Ove Alm, vd, Skanova, 070-520 02 67, ove.alm@skanova.se

Jörgen Sandström, IT-strateg, Sveriges Kommuner och Landsting, 070-554 79 68, jorgen.sandstrom@skl.se

Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, 070-598 00 05, mikael.ek@ssnf.org