Stadsnätsföreningen

Regeringen måste göra mer för bredbandet

13 april 2015

Pressmeddelande den 13 april 2015 Två av tre ledande kommunala politiker och tjänstemän, 64 procent, tycker inte att regeringen gör tillräckligt för att bredbandsmålet ska nås. Nio av tio vill att regeringen ska avsätta mer pengar till bredbandsutbyggnaden. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens bredbandsenkät.

– Bredbandsmålet innebär att 90 procent av alla hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband till 2020. För att nå dit behövs stora investeringar och att alla aktörer hjälps åt, säger Mikael Ek.

En majoritet av de kommunala politiker och tjänstemän som svarat på Stora bredbandsenkäten tycker att regeringen kan göra mer för bredbandsutbyggnaden. Nio av tio svarande, 89 procent, vill att regeringen sätter av mer pengar. 67 procent vill se ökade incitament för att bygga ut bredbandet och 26 procent anser att lagar och regler behöver ändras så att kommunerna kan ta ännu större ansvar.

Svenska Stadsnätsföreningens beräkningar visar att det behövs ytterligare 40 miljarder kronor i investeringar för att nå bredbandsmålet till 2020. Sveriges nuvarande bredbandsstrategi lanserades 2009. I mars 2015 tillkännagav it-minister Mehmet Kaplan att strategin ska ses över när det gäller mål och fokusområden.

– Det är mycket glädjande att regeringen tar fasta på det som tidigare regeringar har gjort för bredbandet och samtidigt blickar framåt. Två konkreta saker regeringen kan göra redan nu är att ta initiativ till en lagändring som gör att de kommunala stadsnäten kan konkurrera på lika villkor och att underlätta för villor i tätorter och hushåll på landsbygden att anslutas till fiber, säger Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

Statistik från Post- och telestyrelsen visar att 54 procent av alla hushåll i Sverige hade tillgång till bredband via fiber i oktober 2014. Öppna stadsnät står för omkring 60 procent av det befintliga fiberbredbandet. Nio av tio stadsnät ägs och drivs av kommuner. Stadsnäten hindras dock av den så kallade lokaliseringsprincipen att bygga ut bredbandet till närliggande kommuner och samverka med andra stadsnät för att till exempel att höja nätsäkerheten.

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde enkätundersökningen under perioden 16 januari–27 februari 2015 bland 856 ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor. 476 personer svarade på enkäten och vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

Pressbild:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen,

mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen,

louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88


 
Fakta nedan:

- Om Stora bredbandsenkäten

- Diagram: Tycker du att regeringen gör tillräckligt för att bredbandsmålet ska kunna nås?

- Tabell: Vad borde regeringen göra mer?

- Om Svenska Stadsnätsföreningen


Om Stora bredbandsenkäten

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde under perioden 16 januari–27 februari 2015 en enkätundersökning bland 856 ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor i allmänhet och stadsnätens roll och villkor i synnerhet. 257 av landets 290 kommuner finns representerade bland de svarande. 476 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent. Enkäten sändes till samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och oppositionsråd i landets kommuner.

De svarande fördelade sig som följer:

  • 165 kommunstyrelseordföranden
  • 179 kommundirektörer, kommunchefer och motsvarande
  • 132 oppositionsråd

 

Diagram och tabeller

 
Tycker du att regeringen gör tillräckligt för att bredbandsmålet ska kunna nås?
444 personer besvarade frågan.

Tabell: Vad borde regeringen göra mer?

  Procent Antal
Avsätta mer pengar 89% 255
Skapa starkare incitament för utbyggnad 67% 191
Ändra lagar och regler, så kommunerna kan ta större ansvar 26% 73
Påverka priset för slutanvändarna 21% 60
Följa upp målen bättre 19% 54
Sätta tydligare mål 13% 37
Öka efterfrågan hos slutanvändarna 13% 36
Annat 6% 16
Vet ej 0% 1

 286 personer besvarade frågan. Flera val var möjliga.


Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org