Stadsnätsföreningen

Obama stöder svensk bredbandsmodell

President Obama presenterade i onsdags ett förslag för att främja kommunala bredbandsnät i USA. När Förenta staternas riksrevisionsmyndighet GAO besökte Sverige 2009 träffade de bland annat Svenska Stadsnätsföreningen och tog del av hur den svenska bredbandsmodellen ser ut, något som kan ha inspirerat den amerikanske presidenten.

PRESSMEDDELANDE 2015-01-16

– Det är ett kvitto för den svenska modellen med lokala bredbandsnät att USA nu arbetar för ett liknande upplägg. Men även i Sverige behövs insatser för att främja de kommunala stadsnäten som ger fler privatpersoner och företag tillgång till fiber, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

I USA finns i dag begränsningar som förhindrar utbyggnad av kommunala bredbandsnät, något som president Obama nu ser över. Förutom insatser på nationell nivå för att enskilda stater inte ska kunna förhindra kommunal bredbandsutveckling är målet att generellt öka konkurrensen på bredbandsmarknaden genom att stimulera till utbyggnad av kommunala fibernät.

I Sverige begränsas de kommunägda stadsnäten av att inte få verka utanför den egna kommunens område, något som på lång sikt är avgörande för att bedriva verksamheterna effektivt och konkurrenskraftigt. Stadsnäten står för två tredjedelar av det befintliga fiberbredbandet och har haft stort inflytande på bredbandsmarknaden också när det gäller konkurrensen, vilket har gett konsumenterna valmöjligheter och lägre priser. Den statliga bredbandsutredningen förra året föreslog att en lagändring för de kommunala stadsnäten bör utredas skyndsamt.

– Vi hoppas att den nya regeringen snarast ser över lagstiftningen så att kommunala stadsnät kan konkurrera på samma villkor som andra bredbandsaktörer. Sverige är ett föregångsland men behöver nu säkra en fortsatt bredbandsutbyggnad för hela landet, säger Mikael Ek.

Bredbandsutredningen konstaterade att det krävs stimulanser och omfattande investeringar från samtliga marknadsaktörer för att nå bredbandsmålet, som innebär att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Utredningen lyfte bland annat möjligheten att gynna utbyggnaden genom att införa ett undantag från lokaliseringsprincipen i lagen om vissa kommunala befogenheter


Länkar:

- Film där president Obama presenterar förslaget

- Rapport från Obama-administrationen om lokala bredbandslösningar

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org