Stadsnätsföreningen

Ny rapport tydliggör konsekvenserna av utebliven fiberutbyggnad på landsbygden

6 april 2021

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande bredband. En ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.

Forskningsinstitutet RISE har med hjälp av forskare och branschexperter tagit fram fyra scenarier som beskriver vilka digitala tjänster som väntas vara i bruk inom tio år. Framtidsscenarierna utgår från följande temaområden: vård och omsorg, kommunal teknisk förvaltning, gröna näringar – jordbruk samt små och medelstora företag utanför städerna. Rapporten konstaterar att det blir ett dubbelt utanförskap för invånare i kommuner med stor glesbygdsbefolkning utan fullgod bredbandsutbyggnad. Behoven kommer att finnas inom offentlig sektor, näringslivet och i människors vardag i hela landet. Landsbygdens behov av fiberbredband är med andra ord likställt med övriga samhället.

- Vi ser ett stort behov av att begrava myten kring att landsbygden har ett annorlunda eller lägre behov av bredband med hög kapacitet. Digitaliseringen möjliggör förbättrad vård i hemmet, en mer hållbar jord- och skogsbruksnäring och fler företagsetableringar på landsbygden. Just därför måste utbyggnaden av fiberbredband fortsätta så att hela Sverige ges samma förutsättningar, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Rapporten syftar till att förtydliga landsbygdens behov av fortsatt fiberutbyggnad.

- Digitaliseringen är en nyckel till välfärd och en allt viktigare bärare av samhällskritiska tjänster. Vi ser ett stort behov av att låta alla medborgare i samhället ta del av digitaliseringen - på lika villkor och på samma premisser, säger Therese Balksjö, enhetschef Uppkopplat samhälle RISE

 

Ytterbyn 2030_Sida_01.jpg

 

 

 

 

 

 


Du hittar rapporten här.

 
 
För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek(at)ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, chef Public Affairs och kommunikation, Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius(at)ssnf.org, 076-110 02 88

 

 

Kort om rapportens slutsatser:

 

Dubbelt utanförskap för kommuner med stor glesbygdsbefolkning

De kommuner som i dag är i störst behov av digitala vård- och omsorgstjänster är de med störst andel äldre vilket typiskt är glesbygdskommuner där man dessutom har sämst uppkoppling. Om man löser de organisatoriska och legala utmaningarna runt digital vård och omsorg kommer man att införa digitala tjänster storskaligt, men då bara till platser som har bra uppkoppling. Det finns alltså en risk för att glesbygdskommunerna kommer att drabbas dubbelt.

 

Stort behov av fiber för både näringsliv och offentlig sektor

Behovet av en fullgod bredbandsuppkoppling kommer att finnas inom offentlig sektor, näringslivet och i människors vardag. För offentlig sektor rör det sig om leverans av kritiska, digitala välfärdstjänster (vård, omsorg, undervisning, etc.) mot medborgare. Men det rör sig också om digitala tjänster för den interna verksamheten som exempelvis drift, övervakning, (preventivt) underhåll och simuleringar med hjälp av uppkopplad teknik. För näringslivet handlar det om att säkerställa att det finns förutsättningar för exempelvis automatiserad produktion, autonoma transportmöjligheter för gods, uppkopplad maskinpark, avancerat dataanalys i realtid, etc.

 

Fiber möjliggör 5G och ökad mobilitet

5G behöver fiberuppkoppling för att nå sin fulla potential och samtidigt kommer 5G-utrullningen att driva fiberutrullningen. Utan fiber till antennen kommer 5G inte bli markant bättre än 4G. Offentlig sektor, näringsliv och medborgare kommer att behöva en mix av 5G och fiber för att kunna säkerställa likvärdiga digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det en betydande risk för att cementera och dessutom fördjupa den digitala klyftan som är ett faktum i dag och eftersom problemet med bristfällig uppkoppling är störst i glesbygd riskerar man därmed även att öka klyftan mellan land och stad.

 

 

 

Fakta: Bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Post- och telestyrelsen presenterade i slutet av mars ny statistik över bredbandsutbyggnaden i Sverige. Statistiken visar att av de hushåll som fortfarande inte har tillgång till snabbt bredband återfinns hela 45 procent på landsbygden.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige

 

Om RISE, Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.