Stadsnätsföreningen

Så ska stadsnätens beredskap höjas


Materiel, utbildning, SISG

Det förändrade säkerhetspolitiska läget gör att det finns ett behov av att skyndsamt få ut beredskapsmateriel och genomföra utbildningar.

Som en del av uppdraget Motståndskraft och uthållighet erbjuds alla stadsnät materiel, utbildning och deltagande i SISG.

En ansökningshandling med villkorsbilaga reglerar stadsnätens tilldelning av materiel, deltagande i utbildningar och SISG samt tydliggör krav på exempelvis underhåll och användande av materielen.

 

Tilldelning av materiel

Materielen tilldelas genom en ansökningsprocess och finansieras av Post- och telestyrelsen via Stadsnätsföreningen. Materielen ägas och underhållas av de mottagande stadsnäten.

Bedömning av vilken materiel som behövs för att stärka stadsnäten och övriga telekomaktörers beredskap har genomförts av Stadsnätsföreningen och PTS. Ramavtal har sedan tecknas med leverantörer.

Baserat på PTS ekonomiska förutsättningar kommer nya typer av materiel att erbjudas stadsnäten under uppdragets löptid.

 

Exempel på typ av materiel

Stadsnäten kommer bland annat få ta del av svetsar för att laga fiber, felsökningskit för att identifiera avbrott, mobila reservelverk och mobila bränsletankar.

 

Processen för tilldelning och ersättning för materiel

Tilldelningsprocessen av materiel påbörjas så fort ett stadsnät visar intresse för att vara en del av uppdraget.

Vilken materiel som tilldelas bedöms gemensamt av Stadsnätsföreningen och stadsnätet baserat på behov och tillgängliga ramavtal.

En ansökan om tilldelning av ersättning för materiel upprättas och det enskilda stadsnätet får medel utbetalt för att bekosta den överenskomna materielen.

 

Ansökningsfasen


1. INFORMATIONSMÖTE

Stadsnätet får information från stadsnätet om uppdragets innebörd och ges möjlighet att ställa frågor.

2. BEDÖMNINGSDIALOG
Stadsnätsföreningen genomför en bedömningsdialog med stadsnätet där verksamhetens behov av beredskapsmateriel specificeras.

3. ERBJUDANDE
Stadsnätsföreningen skickar ett erbjudande om avrop till stadsnätet baserat på underlag från bedömningssamtal och tillgängligt materiel.

4. ANSÖKAN
Stadsnätet får ett underlag till ansökan som signeras och skickas till Stadsnätsföreningen. Efter godkännande skickas bekräftelse till stadsnätet.

 

Leveransfasen


1. BESTÄLLNING

Baserat på underlaget i ansökan beställer stadsnätet beredskapsmateriel från utpekad leverantör.

2. LEVERANS
Beställt materiel levereras till vald plats och kvitteras av stadsnätet.

4. FAKTURA
Leverantörer fakturerar stadsnätet för beställd och levererat materiel.

4. ERSÄTTNING
Stadsnätet meddelar Stadsnätsföreningen om att leverans och fakturering är genomförd och Stadsnätsföreningen betalar ut medel till stadsnätet.