Stadsnätsföreningen

Vilka förmågor är avgörande för att öka stadsnätens beredskap?

För att öka hela sektorns och de enskilda stadsnätens beredskap krävs att de olika aktörerna har förmågan att samverka, har relevant kunskap och kompetens samt tillgång till materiel. De olika förmågorna är också beroende av varandra och skapar tillsammans förutsättningar för att stadsnäten ska kunna upprätthålla sina nät också vid händelse av kris och ytterst krig.

Tillgång till materiel

En avgörande faktor för att kunna öka stadsnäten och övriga branschens beredskap att upprätthålla samhällsbärande telekommunikation vid kris, höjd beredskap och krig är att det finns tillgång till exempelvis ersättningsmaterial, reparationsverktyg och el från reservelaggregat.

Den materiel som behövs för att kunna upprätthålla sektorns verksamhet måste också finnas tillgänglig när krisen inträffar och de logistikkedjor som används till vardags inte längre fungerar. Därför är stadsnätens lokala närvaro och förmåga att förvara nödvändig beredskapsmateriel avgörande för att öka sin egen och övriga telekomsektorns beredskap.

 

Kunskap och kompetens

Hela sektorn behöver öka sin kunskap om hur näten kan upprätthållas även vid oväntade händelser och kriser. Ansvaret för att upprätthålla sitt nät vilar på det enskilda stadsnätet och därför är det avgörande att förmågan också finns inom den egna organisationen.

Många aktörer i branschen använder underentreprenörer i verksamheten, exempelvis för drift och underhåll. Vid händelse av kris, och ytterst krig, finns det dock ett behov av att säkerställa att förmågan att avhjälpa fel finns också inom den egna organisationen då det är svårt att genom avtal säkerställa tillgången till personal som är anställd utanför den egna organisationen.

Underentreprenörer inom exempelvis drift- och underhåll kommer också fortsättningsvis att spela en avgörande roll i många stadsnäts vardag.

 

Samverkan med andra 

Vid händelse av kris är det avgörande att stadsnäten har förmågan att samverka med myndigheter, andra branschaktörer och stadsnät. Detta för att hela sektorn ska kunna samverka och exempelvis kunna ta fram en lägesbild över sektorns behov av förstärkningsmateriel såsom drivmedel, stöd från myndigheter eller andra branschaktörer.

Samverkan sker redan sedan tidigare inom ramen för Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SISG. Under det kommande året kommer SISG att utvecklas ytterligare, både till följd av det nya uppdraget och det förändrade säkerhetspolitiska läget.