Stadsnätsföreningen

Bristande IT-säkerhet hämmar kommuner

13 juli 2015

Pressmeddelande 30 juli 2015 Allt fler svenska kommuner digitaliserar sina verksamheter och erbjuder så kallade e-tjänster till sina medborgare. Men två tredjedelar, 66 procent, av de ledande beslutsfattarna i kommunerna är oroliga för att IT-säkerheten inte är tillräcklig. Det framgår av Stora bredbandsenkäten som genomförs av Svenska Stadsnätsföreningen, en ideell intresseorganisation för bredbandsbranschen.

En tredjedel, 35 procent, av de tillfrågade politikerna och tjänstemännen tror också att oron för IT-säkerheten hämmar kommunernas digitalisering.

 

– Sveriges kommuner måste digitaliseras för att vara attraktiva för sina invånare och hänga med i samhällsutvecklingen. Därför är det allvarligt om digitaliseringen bromsas av beslutsfattarnas oro för bristande IT-säkerhet, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Stora bredbandsenkäten visar också att 58 procent av de svarande kommunföreträdarna anser att staten bör ta ett större ansvar för IT-säkerheten i hela den offentliga sektorn. Det är en åsikt som delas av organisationen KommITS, som samlar IT-ansvariga i landets kommuner.

 

– Det finns en uppsjö övergripande strategier för hur kommuner ska hantera informationssäkerhet. Det som saknas är konkreta handlingsplaner som kan användas i det dagliga arbetet. Där behöver regeringen gå in och hjälpa kommunerna, säger Torbjörn Larsson, ordförande i KommITS.

 

Stora bredbandsenkäten visar också att allt fler kommuner satsar på att digitalisera sina verksamheter. Vanligast är att dessa satsningar sker inom skolan och omsorgen, områden som ställer höga krav på IT-säkerhet.

 

– Frågan om statens ansvar och behovet av hjälp går som en röd tråd i digitaliseringsdebatten. Om Sverige ska vara ledande i att tillvarata digitaliseringens möjligheter måste regeringen ta ett betydligt större samordningsansvar, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde Stora bredbandsenkäten under perioden 16 januari–27 februari 2015 bland 856 ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor. 476 personer svarade på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 56 procent.

 

Pressbild:

 

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

 

Fakta nedan:

 

- Diagram

- Om Svenska Stadsnätsföreningen

- Om KommITS

 

Diagram

 

1. Är du orolig över att svenska kommuners IT-säkerhet inte är tillräcklig?

 

Antal svarande: 442 personer

2. Tror du att oro för bristande IT-säkerhet hämmar kommunernas digitalisering?

Antal svarande: 443 personer

3. Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst med din uppfattning:

Antal svarande: 441 personer

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.
Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org

Om KommITS

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor. Den ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte för IT-ansvariga i kommunerna. KommITS består idag av representanter för ca 170 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå i norr och Strömstad i väst.

Läs mer om KommITS: www.kommits.se