Stadsnätsföreningen

SISG

Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SISG, är ett forum för samverkan mellan stadsnät. Dess övergripande syftet är att vid en allvarlig händelse eller krisläge kunna samordna sektorn för att förkorta avbrottstider för elektronisk kommunikation, skapa en gemensam grund för lägesrapportering samt informationsdelgivning inom sektorn.

SISG:s uppdrag är att:

  • Bidra till sektorsgemensam lägesbild

  • Informationsspridning mellan stadsnät – övriga aktörer och myndigheter

  • Möjliggöra samverkan inom hela sektorn

 

Sektorns samverkan vid kris

SISG är en del av PTS samverkansstruktur, där Stadsnätsföreningen utgör länken mellan SISG och Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, där såväl myndigheter och nationella telekomoperatör ingår.

NTSG svarar för att inventera och förmedla de resurser som finns tillgängliga inom medlemmarnas organisationer för att bidra till att avhjälpa konsekvenserna av en allvarlig störning.

Vid en allvarlig störning utarbetar NTSG förslag till koordinering och förslag till överenskommelser samt förslag till lösningar för att tillgodose identifierade behov.

 

Rapporterings- och informationsvägar

Rapporterings- och informationsvägar.png

 

Gemensam lägesbild

Att upprätta en gemensam lägesbild är avgörande för att kunna prioritera resurser, efterfråga stöd från andra stadsnät, telekomaktörer och myndigheter.

För att ta fram en gemensam lägesbild finns verktyget CRISIS framtaget för stadsnäten. Där kan stadsnät rapportera sitt aktuella driftläge samt efterfråga stöd och även redovisa möjlighet att ge stöd till andra branschaktörer.

 

Regional uppdelning

SISG är utöver en stabsfunktion indelad i sex regionala SISG-kluster.

Indelningen är anpassad efter de civilområden som regeringen har delat in landets kommuner i. På så sätt är SISG anpassat efter de regionala indelningar som länsstyrelser, regioner och kommuner kommer att arbeta i vid händelse av kris.

Den regionala indelningen möjliggör också för samverkan med närliggande stadsnät vid händelse av en kris som enbart drabbar en begränsad del av landets kommuner.