Stadsnätsföreningen

Två av tre kommuner har mål för bredband

Två av tre kommuner, 65 procent, har antagit mål för hur stor andel av hushåll och företag i kommunen som ska ha tillgång till bredband. Av de kommuner som ännu inte har mål planerar en majoritet att införa det. Det visar ny statistik från Svenska Stadsnätsföreningens bredbandsenkät.

Pressmeddelande den 6 april 2015

– Det är glädjande att så många kommuner har mål om att fortsätta bygga ut bredbandet. Jag ser det som ett kvitto på att allt fler beslutsfattare ser fiberbredband som en samhällskritisk infrastruktur, lika viktig som vägar och elnät, säger Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

I början av 2015 uppgav 65 procent av de kommuner som besvarade Stora bredbandsenkäten att de har mål för tillgången till bredband för hushållen och företagen i kommunen. Det är en ökning från 53 procent jämfört med för bara ett drygt år sedan. Ökningen ser ut att kunna fortsätta, då 66 procent av de kommuner som ännu inte har mål uppger att de har planer på idéstadiet eller en process för att anta mål.

Allt fler kommuner har också egna bredbandsstrategier. Åtta av tio kommuner, 77 procent, anger i årets undersökning att de har en bredbandsstrategi, vilket kan jämföras med 69 procent i förra undersökningen. Sådana strategier kan till exempel omfatta kartläggning av bredbandstäckningen, möjligheter till finansiering och hur utbyggnaden kan främjas genom samverkan med andra kommuner och regioner. Av de kommuner som inte redan har en strategi anger 72 procent av dem att de har planer på att anta en.

– Det nationella bredbandsmålet innebär att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. För att nå det krävs ytterligare 40 miljarder kronor i investeringar och att kommunerna, staten och privata aktörer hjälps åt, säger Mikael Ek.

Statistik från Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning visar att mer än hälften, 54 procent, av alla hushåll i Sverige hade tillgång till bredband via fiber i oktober 2014. Öppna stadsnät står för omkring 60 procent av det befintliga fiberbredbandet. Nio av tio stadsnät ägs och drivs av kommuner. Stadsnäten är dock förhindrade av den så kallade lokaliseringsprincipen att bygga ut bredbandet till närliggande kommuner och samverka med andra stadsnät för att till exempel att höja nätsäkerheten.

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde Stora bredbandsenkäten under perioden 16 januari–27 februari 2015 bland ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor. 476 personer svarade på enkäten och 257 av Sveriges 290 kommuner finns representerade bland de svarande.

 

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

Om Stora bredbandsenkäten

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde under perioden 16 januari–27 februari 2015 en enkätundersökning bland 856 ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor i allmänhet och stadsnätens roll och villkor i synnerhet. 476 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent.

Enkäten sändes till samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och oppositionsråd i landets kommuner. 257 av landets 290 kommuner finns representerade bland de svarande.

De svarande fördelade sig som följer:
- 165 kommunstyrelseordföranden
- 179 kommundirektörer, kommunchefer och motsvarande
- 132 oppositionsråd

I de fall mer än en representant från samma kommun har besvarat frågorna har i första hand kommunstyrelsens ordförandes svar registrerats som kommunens svar, i andra hand kommundirektörens svar och i tredje hand oppositionsrådets svar.

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org